Działalność
Opublikowano: wtorek, 19 listopad 2013 00:00

Działalność

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego prowadzi działalność od roku 1948. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału był prof. Adolf Joszt (1889-1957). Adolf Joszt był rektorem Politechniki Lwowskiej (1939-1942). Po wojnie przeniósł się najpierw do Krakowa, a następnie do Gliwic na Politechnikę Śląską, gdzie był Dziekanem Wydziału Chemicznego oraz twórcą Wydziału Inżynierii Sanitarnej. Prof. Joszt był prekursorem biotechnologii i ochrony środowiska.

Do roku 1954 obecny Oddział Gliwicki nosił nazwę Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego.

 

Przewodniczący Oddziału Gliwickiego PTChem:

1948              Adolf JOSZT

1949 - 1951   Wiktor JAKÓB

1952              Wacław LEŚNIAŃSKI

1953              Stefan PAWLIKOWSKI

1954 - 1955   Czesława TOSZKIEWICZ

1956              Zdzisław SOKALSKI

1957 - 1958   Włodzimierz KISIELOW

1959 - 1960   Ludwik WASILEWSKI

1961 - 1962   Czesława TROSZKIEWICZ

1963 - 1964   Jerzy SZUBA

1965 - 1966   Czesława TROSZKIEWICZ

1967              Tadeusz PUKAS

1968 - 1972   Stefan PAWLIKOWSKI

1973 - 1976   Marian TANIEWSKI

1977 - 1979   Zbigniew GREGOROWICZ

1980 - 1982   Marian STARCZEWSKI

1983 - 1986   Jerzy STROJEK

1987 - 1991   Jerzy SUWIŃSKI

1992 - 2000   Irena BARANOWSKA

2001 - 2003   Zbigniew GRZYWNA

2004 - 2009   Krzysztof WALCZAK

2010 - 2012   Mirosław GIBAS

2013 - 2015   Andrzej DWORAK

2016 - 2018   Andrzej DWORAK

2019 - 2021   Monika KRASOWSKA

 

Gliwicki Oddział dotąd trzykrotnie organizował Zjazdy Towarzystwa:

1972 - ok. 500 uczestników, 8 wykładów plenarnych, 14 wykładów sekcyjnych w 14 sekcjach, 374 komunikaty

1989 - 750 uczestników, 13 wykładów plenarnych, 48 wykładów sekcyjnych w 10 sekcjach, 167 komunikatów, 378 posterów

2010 - 463 uczestników, 8 wykładów plenarnych, 37 wykładów sekcyjnych w 11 sekcjach, 102 komunikaty, 342 postery

 

DZIAŁALNOŚĆ GLIWICKIEGO ODDZIAŁU PTChem

 

Organizowanie i współorganizowanie:

 • otwartych wykładów naukowych i popularno-naukowych połączonych z dyskusją
 • Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich
 • Konkursu na najlepszą pracę magisterską dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

 

Wspieranie merytoryczne i finansowe:

 • młodych naukowców - studentów i doktorantów szkół wyższych i instytutów naukowych z zakresu chemii z terenu działania Gliwickiego Oddziału
 • inicjatyw Studenckiego Koła Naukowego Chemików przy Politechnice Śląskiej i innych organizacji studenckich z terenu działania Gliwickiego Oddziału

 

Celem Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa. 

 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO               


I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Chemiczne", które w dalszej części tekstu Statutu jest zwane "Towarzystwem". Towarzystwo może używać skróconej nazwy „PTChem” oraz nazwy w języku angielskim „Polish Chemical Society” i skróconej nazwy „PCS”.

§ 2
Towarzystwo ma status organizacji pożytku publicznego, terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - m. st. Warszawa.

§ 3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu ma osobowość prawną.

§ 4
Towarzystwo może powoływać Oddziały terenowe, podlegające rejestracji przez właściwy terenowo organ administracji państwowej.

§ 5
Towarzystwo może powoływać Sekcje Naukowe przy Zarządzie Głównym.

§ 6
Towarzystwo może zawierać umowy o współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, których celem jest upowszechnianie wiedzy chemicznej.

§ 7
Towarzystwo może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 8
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z nazwą Towarzystwa i adresem Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału oraz pieczęci okrągłej z nazwą Towarzystwa w otoku i napisem pośrodku "Zarząd Główny w Warszawie".

§ 9
Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne ustanowione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo może zatrudnić pracowników.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 11
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa.

§ 12
Dla osiągnięcia celów wskazanych w § 11 Towarzystwo:

 1. organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe chemików,
 2. organizuje publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe, a także zwiedzanie zakładów naukowych i przemysłowych (z § 12 pkt. 5),
 3. wydaje własne czasopisma naukowe oraz inne publikacje związane z charakterem działalności Towarzystwa,
 4. zakłada biblioteki i zbiory oraz prowadzi Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie,
 5. sprawuje merytoryczną opiekę nad Olimpiadą Chemiczną i współpracuje z Kołami Naukowymi studentów-chemików,
 6. przyznaje medale, nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie chemii i jej zastosowań,
 7. inicjuje i bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i towarzystwa zarówno krajowe jak i zagraniczne, zmierzające do rozwoju nauk chemicznych,
 8. udziela informacji z zakresu chemii - władzom państwowym i organizacjom społecznym - oraz opracowuje i wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie.

III. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających (instytucjonalnych),
 3. honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej (lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), solidaryzujący się z celami i środkami działania Towarzystwa. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez trzech członków wprowadzających.

2. O przyjęciu nowych członków do Towarzystwa, Prezydium jest zobowiązane poinformować Zarząd Główny na jego najbliższym posiedzeniu.

§ 15
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

 1. uczestniczenia w biernym i czynnym wyborze do władz Towarzystwa,
 2. udziału w zjazdach, konferencjach i posiedzeniach naukowych oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo na warunkach określonych przez Zarząd Główny,
 3. korzystania z odczytów, zbiorów bibliotek i pracowni oraz otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny,
 4. noszenia odznaki Towarzystwa.

§ 16
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa oraz czynnego udziału w jego pracach,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków do końca I kwartału każdego roku.

§ 17

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać także obywatel innego państwa (mający miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), na tych samych zasadach co obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członek zwyczajny - obywatel innego państwa mieszkający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§ 18

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać uczeń, student wyższej uczelni spełniający warunki wskazane w § 14 pkt. 1.

2. Członek zwyczajny - uczeń, student - ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto korzysta z ulg i świadczeń określonych przez Zarząd Główny.

§ 19

1. Członkiem wspierającym (instytucjonalnym) może być osoba prawna, które zadeklaruje stałą składkę na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta w poczet członków przez Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający (instytucjonalny) ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności merytorycznej Towarzystwa.

3. Członek wspierający (instytucjonalny) nie ma uprawnień członka zwyczajnego.

§ 20

1. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd Główny na wniosek Prezydium Zarządu Głównego osobom fizycznym - obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państw - szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa oraz rozwoju nauki i techniki.

2. Członek Honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od opłacania składek członkowskich z tym, że Członek Honorowy - obywatel innego państwa (niemieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), nie posiada biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

3. Najwyższe wyróżnienie Towarzystwa stanowi godność Prezesa Honorowego. Nadaje ją Walne Zgromadzenie Członków jednemu spośród Członków Honorowych - byłych Prezesów - który położył najwybitniejsze zasługi dla Towarzystwa. Prezes Honorowy korzysta z przywilejów Członka Honorowego i jest dożywotnim członkiem Prezydium Zarządu Głównego.

§ 21

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu Głównego,

b) skreślenia z listy członków uchwałą Prezydium Zarządu Głównego z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres dwóch lat, pomimo pisemnego upomnienia,

c) wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Głównego na wniosek Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. Prezydium Zarządu Głównego zobowiązane jest przedstawić wniosek Sądu Koleżeńskiego na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego.

2. Prezydium Zarządu Głównego jest zobowiązane poinformować Zarząd Główny o dobrowolnym wystąpieniu lub o skreśleniu z listy członków Towarzystwa członka zwyczajnego.

3. Od uchwały Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządu Głównego dotyczącej członkostwa przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22
Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego (instytucjonalnego) ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, zaprzestania opłacania zadeklarowanej składki, utraty osobowości prawnej, - na podstawie decyzji podjętej przez Prezydium Zarządu Głównego.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 23

1. Władzami Towarzystwa są:

    a) Walne Zgromadzenie Członków,

    b) Zarząd Główny,

    c) Prezydium Zarządu Głównego,

    d) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej, kadencja władz rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego bezpośrednio następującego po wyborach, ale nie później niż w okresie czterech miesięcy od daty tych wyborów.

3. Ogranicza się możliwość wyboru Prezesa Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej do dwóch bezpośrednio następujących po sobie kadencji. W szczególnym przypadku Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę - w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów - o odstąpieniu od tej reguły.

§ 24

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a) uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Towarzystwa oraz udzielanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) rozstrzyganie spraw wyborczych przekazanych przez Kolegium Wyborcze,

d) określanie terminu i sposobu przekazania obowiązków przez ustępujące Prezydium Zarządu Głównego, i Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński nowo wybranym władzom Towarzystwa,

e) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

f) nadawanie godności Prezesa Honorowego,

g) podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów,

h) uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa i Regulaminu Wyborczego,

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

3. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Towarzystwa, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 25

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Towarzystwa, a z głosem doradczym - zaproszeni goście.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów (z wyłączeniem spraw objętych § 23 pkt. 3 i § 49):

a) w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa lub

b) w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 26
O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. W trybie normalnym, Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Członków raz w roku.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

1. Zarząd Główny składa się z Prezesa i 8 członków Prezydium oraz Przewodniczących Zarządów Oddziałów, Przewodniczących Sekcji Naukowych i Prezesa Honorowego Towarzystwa.

2. Prezesa, członków Prezydium Zarządu Głównego w liczbie 8, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński wybiera Kolegium Wyborcze złożone z elektorów wybranych przez Oddziały Towarzystwa i członków ustępującego Zarządu Głównego. Sprawy wyborcze trudne do rozstrzygnięcia przez Kolegium Wyborcze przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu Członków przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej do ostatecznego rozstrzygnięcia.

3. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Głównego, Przewodniczący Zarządu Oddziału lub Przewodniczący Sekcji Naukowej jest zobowiązany do wydelegowania pełnomocnego zastępcy, który będzie go reprezentował z prawem głosu na tym posiedzeniu.

§ 29
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. uchwalanie podstawowych zasad merytorycznych działania Towarzystwa oraz określanie kierunków działalności Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego,
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
 5. powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Naukowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych z wyjątkiem regulaminu wyborczego,
 7. ustalanie na rok przed wyborami Władz Towarzystwa liczby elektorów wybieranych przez poszczególne Oddziały Towarzystwa,
 8. zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego,
 9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych,
 10. podejmowanie uchwał o nadaniu godności i wyróżnień z wyłączeniem godności Prezesa Honorowego,
 11. uzupełnianie składu Prezydium w czasie trwania kadencji,
 12. skreślanie członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§ 30

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 31

1. Prezydium Zarządu Głównego stanowią: Prezes i 8 członków Zarządu, wybranych przez Kolegium Wyborcze oraz Prezes Honorowy. Prezes poprzedniej kadencji także wchodzi w skład Prezydium przez pierwszy rok działalności nowego Zarządu.

2. Prezydium wybiera spośród siebie 3 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

3. Skład Prezydium Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji jest uzupełniany, w razie konieczności, kolejnymi osobami, które uzyskały największą liczbę głosów podczas wyboru Prezydium Zarządu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 3. O dokonanym uzupełnieniu Zarząd Główny jest zobowiązany poinformować najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 32

1. Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Towarzystwa i kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego i zgodnie z jego zaleceniami. Do poszczególnych działań Prezydium może powoływać komisje.

2. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

3. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje uchwały o przyjmowaniu i skreślaniu członków z tytułu niepłacenia składek.

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Prezes lub Wiceprezes reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i podpisuje - wraz z Sekretarzem lub Skarbnikiem Zarządu Głównego - pisma i dokumenty.

6. Prezes wraz z Prezydium Zarządu Głównego powołuje Radę Konsultacyjną spośród zasłużonych członków Towarzystwa oraz przedstawicieli członków wspierających (instytucjonalnych). Rada ma charakter doradczy i wspomaga działania Towarzystwa.

§ 33

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Kolegium Wyborcze.

2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. W razie konieczności uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji odbywa się spośród osób, które uzyskały kolejne miejsca w wyborach. Można dokooptować najwyżej dwie osoby.

4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności,

b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz z żądaniami wyjaśnień,

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów Towarzystwa,

d) udział Przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego i Zarządu Głównego,

e) sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

V. ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 34

1. Oddział Towarzystwa może powstać na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

2. Na terenie Oddziału powinno mieszkać lub pracować co najmniej 20 członków Towarzystwa. Teren działalności Oddziału i jego siedzibę ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

3. W dużych ośrodkach na terenie działalności Oddziału mogą istnieć Koła grupujące 10 lub więcej osób. Ich utworzenie wymaga akceptacji Zarządu Oddziału.

§ 35

1. Władzami Oddziału są:

    a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

    b) Zarząd Oddziału,

    c) Komisja Rewizyjna Oddziału istniejąca w przypadku jeśli Oddział liczy więcej niż 35 członków.

2. Kadencja władz Oddziału trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Jeśli Zarząd Główny nie postanowi inaczej, wybory do władz Oddziału odbywają się w okresie trzech miesięcy po wyborach władz Towarzystwa, a kadencja władz Oddziału rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego bezpośrednio następującego po wyborach.

3. Ogranicza się możliwość wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału (wymienionego w § 38) do dwóch bezpośrednio następujących po sobie kadencji. W szczególnym przypadku, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o odstąpieniu od tej reguły.

§ 36

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

    a) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z wytycznymi władz Towarzystwa,

   b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału absolutorium ustępującemu Zarządowi,

    c) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

    d) uchwalanie wniosków skierowanych do Walnego Zgromadzenia Członków,

   e) wybór elektorów do Kolegium Wyborczego Towarzystwa przed planowanymi wyborami Władz Towarzystwa, w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny.

§ 37
Do trybu zwoływania i obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału stosuje się analogiczne postanowienia jak w § 25-27 ale odpowiednio przeniesione na poziom działalności członków i władz Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może również odbyć się z inicjatywy Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 38
Zarząd Oddziału składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 39
Do obowiązków Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz działanie w imieniu Oddziału,
 2. uchwalanie rocznych planów działalności oraz składanie Zarządowi Głównemu rocznych sprawozdań z działalności Oddziału,
 3. uchwalanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu rocznych preliminarzy dochodów i wydatków, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Oddziału.

§ 40

1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

§ 41

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału (Przewodniczący i 2 członków);

2. Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału określają analogiczne postanowienia jak w § 33 pkt. 4 (z pominięciem pkt. 4-c) odniesione odpowiednio do władz Oddziału i działalności w Oddziale.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana poinformować Główną Komisję Rewizyjną o wynikach kontroli i przedstawić jej wnioski dotyczące dalszej działalności Oddziału Towarzystwa.

VI. SEKCJE NAUKOWE TOWARZYSTWA

§ 42

1. Członkowie Towarzystwa mogą brać udział w pracach dowolnej liczby Sekcji Naukowych.

2. Szczegółową organizację, tryb i cele działania Sekcji Naukowych określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

3. Członkowie Sekcji Naukowej wybierają w głosowaniu tajnym ze swego grona władze Sekcji, na okres lat trzech. Jeżeli Zarząd Główny nie postanowi inaczej, to kadencja władz sekcji rozpoczyna się w tym samym terminie co kadencja władz Towarzystwa.

4. Ogranicza się możliwość wyboru Przewodniczącego Sekcji do dwóch bezpośrednio następujących po sobie kadencji. W szczególnym przypadku, Zarząd Główny może zezwolić na odstąpienie od tej reguły.

VII. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 43

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Kolegium Wyborcze.

2. Sąd wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. W razie konieczności uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji odbywa się spośród osób, które uzyskały kolejne miejsca w wyborach.

4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) ocena przestrzegania Statutu przez członków Towarzystwa,

b) orzekanie i pociąganie do odpowiedzialności członków Towarzystwa za działanie na szkodę Towarzystwa oraz za naruszanie norm etycznych w pracy zawodowej chemika.

5. W przypadku osób naruszających normy etyczne lub prowadzących działalność na szkodę Towarzystwa Sąd Koleżeński orzeka o ich czasowym lub bezterminowym wykluczeniu lub zawieszeniu niektórych praw członkowskich oraz może nałożyć inne kary przewidziane regulaminem.

6. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek władz i członków Towarzystwa.

7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego uczestniczy w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego na których rozpatrywane są sprawy leżące w kompetencji Sądu Koleżeńskiego.

8. Sąd Koleżeński sporządza sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia Członków z całokształtu działalności.

9. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.

VIII. KOMISJA WYBORCZA

§ 44

1. Komisję Wyborczą Towarzystwa powołuje Zarząd Główny na swym przedostatnim posiedzeniu w kadencji. Komisja Wyborcza działa do czasu powołania przez Zarząd Główny nowej Komisji.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi co najmniej 5 członków Towarzystwa z co najmniej trzech Oddziałów.

3. Do zadań Komisji należy:

a) przedkładanie Zarządowi Głównemu propozycji terminarza i organizacji wyborów,

b) przeprowadzanie wyborów Prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

c) nadzór nad wyborami przeprowadzanymi w Oddziałach Towarzystwa,

d) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących wyborów, nie uregulowanych Statutem; do rozstrzygania wątpliwości związanych z wyborami przeprowadzanymi w Oddziałach komisja może upoważnić oddziałowe komisje wyborcze.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mają biernego prawa wyborczego w wyborach do władz centralnych Towarzystwa.

§ 45

1. Oddziałową Komisję Wyborczą powołuje Zarząd Oddziału nie później niż 1 lutego ostatniego roku kadencji, na okres pokrywający się z kadencją Komisji Wyborczej Towarzystwa.

2. W skład oddziałowej Komisji Wyborczej wchodzi co najmniej 3 członków Towarzystwa należących do danego Oddziału.

3. Do zadań oddziałowej Komisji Wyborczej należy przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu Oddziału i członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie oddziałowej Komisji Wyborczej nie mają biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Oddziału.

IX MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 46

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Towarzystwa prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w obowiązującym prawie o stowarzyszeniach i odrębnych przepisach.

§ 47
Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z działalności statutowej,
 3. dotacje, zapisy, darowizny,
 4. wpływy z posiadanego majątku,
 5. wpływy pochodzące z działalności gospodarczej,
 6. części podatku dochodowego od osób fizycznych.

Cały swój dochód Towarzystwo przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

§ 48

1. Wszelkie postanowienia dotyczące majątku Towarzystwa podejmują władze Towarzystwa zgodnie z obowiązującym prawem o stowarzyszeniach i odrębnymi przepisami.

2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa zaciąga Prezes lub Wiceprezes łącznie ze Skarbnikiem.

X. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 49

1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa również sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa.

 

Gliwice, 13 września 2010 roku

S5 Box

Login